Σεμινάριο 18-5-2020 Εργασίες τέλους χρήσης περιόδου 2019, Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα

Εργασίες τέλους χρήσης περιόδου 2019 | Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020
17:00 – 21:00 μ.μ.

Εισηγητής:
Κορομηλάς Γεώργιος

Σκοπός του webinar είναι να παρουσιάσει ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019 καθώς και τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα έτη 2019 και 2020.

Σεμινάρια φορολογικά

⇒ Θεματολογία Σεμιναρίου Αναλυτικά θα βρείτε στο τέλος της σελίδας

Τιμή Σεμιναρίου: Από 70€ -> 45€

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων:

Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης | Συνεργάτης Prosvasis Πελοποννήσου,

Τ: 2752026011, K: 6977453360, E-mail: ptheodorakopoulos@p-g.gr

Θεματολογία Σεμιναρίου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Προσδιορισμόςτου καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημαγια τα έτη2019 και2020)

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 2019. Πως πρέπει να προσαρμοσθούν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (απλογραφικών –διπλογραφικών) για να συνταχθεί ορθά το έντυπο Ε3 και να αποφευχθούν λάθη. Προσδιορισμός, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του εντύπου Ε3 μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.Ποια δεδομένα από την πλατφόρμα myDATAθα «προσυμπληρώνουν» το έντυπο Ε3

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ: Λογιστής -Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών –Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014

-Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρχή του δεδουλευμένου

Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.

Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα

Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές)στα έσοδα και στα έξοδα

Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου

Ποια είναι τα βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων –νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό ή το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 105 εντύπου Ε3)

Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 212 εντύπου Ε3)

Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων αγροτικής -βιολογικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 317 εντύπου Ε3)

Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων παροχής υπηρεσιών. Ποια έξοδα διαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 401 εντύπου Ε3)

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη φύλλου μερισμού δαπανών Πως θα κατανεμηθούν οι δαπάνες στις μικτές επιχειρήσεις

Προσδιορισμός μικτού αποτελέσματος περιόδου. Ποια είναι η σημασία των ποσοστών μικτού κέρδους και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις όταν αυτοί διαφοροποιούνται σημαντικά από περίοδο σε περίοδο

Προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και αποτελέσματος προ φόρων και τόκων (EBIT)

Προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων

Προσαρμογές για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

Προσδιορισμός φορολογητέου αποτελέσματος και του φόρου εισοδήματος (εξόδου) της περιόδου.

Προσδιορισμός αποτελέσματος μετάαπό φόρους

Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.

Μεθοδολογία συμπλήρωσης εντύπου Ε3. Πως θα γίνει η προσαρμογή των δεδομένων των λογιστικών αρχείων για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 σύμφωνα με τις αρχές των Ε.Λ.Π. και τις απαιτήσεις του Κ.Φ.Ε.

Πως ο έλεγχος θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που θα αποτυπωθούν στον υποπίνακα Ζ2, (ανάλυση διαφόρων λειτουργικών εξόδων)

Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος

Πότε μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθίσταται ανακριβής και ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ευθύνες λογιστή –φοροτεχνικού

Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων –νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (π.χ. ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 τουΚ.Φ.Ε. με το Ν.4549/2018

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων –τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)

Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2019

Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων της περιόδου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων προσωπικών εταιρειών με απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων κεφαλαιουχικών εταιρειών

Ανάλυση των αλλαγώνστη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019 και 2020

Ανάλυση των λοιπών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα

Οι αλλαγές στα έντυπα φορολογικού έτους 2019